Wolne stanowiska pracy w SC

Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Ogłoszenie o naborze NR 23242 z dnia 01.03.2018 r.

 • OFERTa DO
  16 MARCA 2018

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: do spraw łączności i informatyki

Zespół Łączności i Informatyki

 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

BIELSK PODLASKI

ADRES URZĘDU:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIELSKU PODLASKIM 
UL. KOPERNIKA 7 
17 - 100 BIELSK PODLASKI

WARUNKI PRACY

Pracownik wykonuje czynności o charakterze dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu. Czynności są wykonywane w pozycji siedzącej np. przygotowanie wniosków o nadanie uprawnień, wniosków na zakup materiałów, instalowanie oprogramowania, jak i stojącej np. naprawa urządzeń i ich przegląd.

ZAKRES ZADAŃ

 • bieżące utrzymywanie i naprawa sprzętu komputerowego
 • administrowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
 • administrowanie systemami Windows, Linux, Unix
 • instalowanie nowych oprogramowań i aktualizacji
 • montaż, demontaż i naprawa radiostacji przewoźnych, bazowych i noszonych
 • nadzór nad działaniem sieci telefonicznej
 • drobne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych oraz nadzór nad sprawnym działaniem systemów zasilania bezprzewodowego
 • pomoc użytkownikom w/w sieci i oprogramowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, elektroniczne lub elektrotechniczne
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze informatyki, elektroniki lub elektrotechniki
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 KV

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim 
  ul. Kopernika 7 
  17 - 100 Bielsk Podlaski

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KPP 
w Bielsku Podlaskim (wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. 

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. 

Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail). 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2800 zł brutto oraz płatna wysługa lat.

Metryczka

Data publikacji 01.03.2018
Data modyfikacji 02.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Orzechowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP Bielsk Podlaski
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Świętochowska-Bubel
do góry