Wolne stanowiska pracy w SC

Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Ogłoszenie o naborze NR 30468 z dnia 12.07.2018 r.

 • OFERTa DO
  16 SIERPNIA 2018

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: do spraw łączności i informatyki

Zespół Łączności i Informatyki

 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

BIELSK PODLASKI

ADRES URZĘDU:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIELSKU PODLASKIM 
UL. KOPERNIKA 7 
17 - 100 BIELSK PODLASKI

WARUNKI PRACY

Pracownik wykonuje czynności o charakterze dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu, jak również czynności w pozycji siedzącej np. przygotowanie wniosków o nadanie uprawnień, wniosków na zakup materiałów, instalowanie oprogramowania, jak i stojącej np. naprawa urządzeń i ich przegląd.

ZAKRES ZADAŃ

 • bieżące utrzymywanie i naprawa sprzętu komputerowego
 • administrowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
 • administrowanie systemami Windows, Linux, Unix
 • instalowanie nowych oprogramowań i aktualizacji
 • montaż, demontaż i naprawa radiostacji przewoźnych, bazowych i noszonych
 • nadzór nad działaniem sieci telefonicznej
 • drobne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznych oraz nadzór nad sprawnym działaniem systemów zasilania bezprzewodowego
 • pomoc użytkownikom w/w sieci i oprogramowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, elektroniczne lub elektrotechniczne
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze informatyki, elektroniki lub elektrotechniki
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 KV

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim 
  ul. Kopernika 7 
  17 - 100 Bielsk Podlaski

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl tel.: 85 831 03 17
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl tel.: 85 831 03 36
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2100,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 831 03 33.

Metryczka

Data publikacji 01.03.2018
Data modyfikacji 17.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Orzechowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP Bielsk Podlaski
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Świętochowska-Bubel
do góry