Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim, zgodnie z ustawą
 z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje: 

 1. listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim:
  17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 7;
 2. elektronicznie na adres: kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl lub bezpośrednio poprzez odnośnik do Wniosku ogólnego ;
 4. faksem, na numer: (85) 831 03 15;
 5. osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 7 - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;
 3. adresata petycji;
 4. wskazanie czego petycja dotyczy;
 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego
  z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać:

 • zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski.
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Belsku Podlaskim wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski, e-mail: iod.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl. Dane inspektora zostały umieszczone na BIP KPP w Bielsku Podlaskim.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej przez Panią/Pana petycji, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy
  o petycjach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia i ichronie danych).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody w określonych przepisami przypadkach. Powyższe uprawnienia moga podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 9. Podanie danych osobowych wynikających z art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej przez Panią/Pana petycji. Nieudostępnienie administratorowi powyższych dancyh skutkowac będzie pzoostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.10.2015
Data modyfikacji 08.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Świętochowska-Bubel
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP Bielsk Podlaski
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Świętochowska-Bubel
do góry