Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Bielsku Podlaskim

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP  w Bielsku Podlaskim
 
 1. WYDZIAŁ PREWENCJI
  • Dziennik korespondencyjny Wydziału Prewencji.
  • Dzienniki podawczy Wydziału Prewencji.
  • Książka nadzoru jednostki.
  • Rejestr czynności profilaktycznych.
  • Książka ewidencji kluczy.
  • Książka przebiegu służby w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.
  • Książka spraw przydzielonych dzielnicowym.
  • Rejestr notatników Rewiru Dzielnicowych.
  • Rejestr spraw o wykroczenia.
  • Książka Przebiegu Służby.
  • Książka wydawania broni.
  • Książka usuniętych i przemieszczonych pojazdów oraz teczka z kopiami dyspozycji usunięcia (przemieszczenia) pojazdu.
  • Książka zatrzymanych.
  • Książka dyspozytora.
  • Książka osób powracających z zakładów karnych.
  • Książka osób wchodzących do jednostki (rejestr wydanych przepustek).
  • Książka zdeponowanej broni i amunicji u dyżurnego KPP.
  • Rejestr interwencji.
  • Rejestr badań i ewidencja ekspertyz na zawartość alkoholu we krwi.
  • Rejestr radiotelefonów i innego sprzętu wydanego do służby ze stanu dyżurki.
  • Rejestr dozorów policyjnych.
  • Rejestr zgłoszeń o podłożeniu materiału lub ładunku wybuchowego.
  • Rejestr potwierdzonych zgłoszeń osób skazanych, tymczasowo aresztowanych, którym zakłady penitencjarne wydały przepustki uprawniające do czasowego pobytu na wolności.
  • Rejestr szyfrogramów i kodogramów.
  • Rejestr wydanych charakterystyk tras patrolowych.
  • Dziennik ewidencji telegramów wchodzących.
  • Dziennik telegramów wychodzących.
  • Dziennik użycia psa służbowego.
  • Ewidencja wyjść służbowych.
  • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego WP.
 2. WYDZIAŁ KRYMINALNY.
  • Rejestr śledztw i dochodzeń
  • Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęć postępowań przygotowawczych
  • Dziennik korespondencyjny Wydziału Kryminalnego.
  • Dziennik podawczy WK.
  • Księga dowodów rzeczowych/przedmiotów.
  • Rejestr wypożyczonych akt dochodzenia – umorzonych wobec niewykrycia sprawcy.
  • Rejestr spraw umorzonych w trybie rejestrowym przez funkcjonariuszy WK KPP.
  • Rejestr wydanych notatników służbowych WK KPP.
 3. ZESPÓŁ PREZYDIALNY, KADR I SZKOLENIA.
  • Dziennik korespondencyjny sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji.
  • Dziennik podawczy.
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych do prokuratury i sądu.
  • Rejestr przyjęć interesantów.
  • Rejestr wydanych delegacji.
  • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej.
  • Rejestr ampułek z krwią na określenie zawartości alkoholu wysyłanych do badań laboratoryjnych.
  • Wykaz przesyłek pocztowych.
  • Wykaz przesyłek poczty specjalnej przychodzące i wychodzące.
  • Rejestr narad i odpraw służbowych Komendanta Powiatowego Policji.
  • Rejestr zatrzymanych uprawnień do kierowania przesyłanych do kolegiów, prokuratur, sadów itp.
  • Rejestr skarg i wniosków.
  • Rejestr postępowań dyscyplinarnych.
  • Rejestr czynności wyjaśniających.
  • Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli.
  • Książka ewidencji przepisów Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim.
  • Książka ewidencji przepisów KWP, KGP i MSWiA.
  • Rejestr wydanych upoważnień.
  • Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych.
  • Rejestr ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta.
  • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych.
  • Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych kat. „A”
  • Rejestr akt brakowanych kat. „B”.
  • Rejestr akt brakowanych kat. „BC”.
  • Książka ewidencji wydawnictw-dokumentacji technicznej.
  • Rejestr szkoleń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z BHP i PPOŻ.
  • Rejestr wypadków przy pracy.
  • Rejestr odszkodowań powypadkowych. 
 4. ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.
  • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.
  • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  • Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa.
  • Rejestr wysłanych druków zapytań.
  • Rejestr akt postępowań sprawdzających.
  • Rejestr wydanych upoważnień do poszczególnych zbiorów danych osobowych teleinformatycznych i manualnych.
  • Książka ewidencji wydanych zaświadczeń z odbytego szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wykorzystywanych przez KSI.
  • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych.
  • Rejestr wydanych przepustek.
  • Rejestr wydruków informatycznych odpowiedzi na sprawdzenia tematyczne w KSIP i innych systemach informatycznych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.
  • Rejestr pakowania.
  • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek.
  • Ewidencja przepisów Komendanta Powiatowego Policji.
  • Ewidencja przepisów MSWiA, KGP, KWP.
  • Rejestr wydawanych przedmiotów.
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
  • Książka doręczeń przesyłek pozamiejscowych.
  • Dziennik ewidencyjny.
  • Dziennik korespondencji wychodzącej.
  • Rejestr korespondencji wchodzącej.
 5. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO.
  • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych.
  • Dziennik korespondencyjny WRD.
  • Teczka ewidencji wyników pracy policjantów WRD.
  • Rejestr bloczków pokwitowań zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.
  • Rejestr wydanych notatników służbowych.
  • Rejestr opiniowania projektów organizacji ruchu.
  • Rejestr meldunków wyslanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
  • Rejestr faxów.
 6. ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY.
  • Dziennik korespondencyjny,
  • Książka ewidencji sprzętu,
  • Książka ewidencji materiałów,
  • Rejestr pism – dokumentacja przychodowa, rozchodowa,
  • Ewidencja wydanych zaświadczeń,
  • Księga druków ścisłego zarachowania,
  • Rejestr wpływających przepisów (KGP, KWP, MSWiA).
  • Rejestr mieszkań służbowych,
  • Rejestr decyzyji o przydział lokalu mieszkalnego,
  • Elektroniczny spis kart mieszkaniowych,
  • Rejestr wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku policjantów,
  • Rejestr kart ewidencji dopłat do wypoczynku policjantów i równoważnika za 1000 km,
  • Rejestr wezwań, uprawnień i tytułów wykonawczych,
  • Księga kasowa,
  • Ewidencja nalezności z tytułu najmu lokalu,
  • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych dotyczący spraw mieszkaniowych,
  • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu techniki specjalnej,
  • Książka ewidencji sprzętu – kwaterunek,
  • Ksiązka ewidencji sprzętu biurowego, przeciwpożarowego, sportowego,
  • Książka ewidencji sprzętu mundurowego i żywnościowego,
  • Książka pozostałych środków trwałych,
  • Rejestr wpływów podań spraw socjalnych,
  • Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów,
  • Ewidencja obrotów materiału do mpis,
  • Ewidencja indywidualna sprzętu transportowego,
  • Ewidencja główna przychodów i rozchodów magazynowych,
  • Rejestr badań technicznych pojazdów (ewidencja elektroniczna),
  • Ewidencja wykonanych obsług technicznych oraz napraw pojazdów w POT (ewidencja elektroniczna),
  • Ewidencja wyposażenia dodatkowego pracowników POT.
  • Rejestr elektroniczny pojazdów kierowanych na OT-2 oraz badań technicznych.
 7. ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI.
  • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych,
  • Ewidencja materiałów w jednostce użytkującej,
  • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu łączności,
  • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu informatyki.
 8. POSTERUNEK POLICJI W BRAŃSKU.
  • Rejestr spraw przydzielonych policjantowi posterunku Policji,
  • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunku,
  • Książka odpraw do służby,
  • Ewidencja wyników pracy policjantów.

Metryczka

Data publikacji 22.09.2016
Data modyfikacji 23.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Panasiuk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP Bielsk Podlaski
Osoba modyfikująca informację:
Anna Panasiuk
do góry