Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
znajduje się w
 
Zespole Preydialnym, Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mikołaja Kopernika 7
tel. (0-85) 831-03-37
fax (0-85) 831-03-15
 
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach:
 
  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta (Dz. U. Z 2005 r. Nr 29, poz. 1847),
  2. Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji )Dz. U.rz. KGP z 2008 r. Nr 16 poz. 95).
 
 
Składnica akt KPP w Bielsku Podlaskim posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny Milicji Obywatelskiej powstały w latach 1955-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji.
 
 
Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:
 
Komenda Powiatowa Policji
ul. Mikołaja Kopernika 7
17-100 Bielsk Podlaski
 
Wniosek o udostępnienie akt z zasobu archiwalnego powinien zawierać:
  1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel.
  2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której maja być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
  3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą.
  4. Cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.
 
Udostępnianie akt następuje poprzez:
  1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
  2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
  3. Przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
  4. Wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).

Metryczka

Data publikacji 22.09.2016
Data modyfikacji 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dąbrowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP Bielsk Podlaski
Osoba modyfikująca informację:
Anna Panasiuk
do góry