Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych podanych we wniosku jest Komendant Powiatowy Policji
w Belsku Podlaskim, ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski, zwany dalej Administratorem. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. udzielenia odpowiedzi ma wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w określonych sytuacjach przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email  iod.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl

Dane inspektora znajdują się na stronie BIP KPP w Bielsku Podlaskim. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu zdania do archiwum.
W związku z tym, że prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji).

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w niniejszej ustawie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tejże ustawy każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej". Mając powyższe na uwadze, osobą uprawnioną w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim do wykonywania  zadań wynikających z ustawy o dostepnie do informacji publicznej jest pracownik Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia
Pani Agnieszka Świętochowska - Bubel pok. nr 105 tel. 85 831 03 37.
 Wnioski o uzyskanie informacji publicznej prosimy składac na poniższy adres:
 
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kopernika 7
17-100 Bielsk Podlaski.
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe i informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o terminie, w jakim udostepni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
 
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Komenda Powiatowa Policji ma prawo pobierania od wnioskodawcy opłaty za udostępnienie informacji w formie kserokopii lub elektronicznej, zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
 
W celu uzyskania informacji publicznej możecie Państwo skorzystać z formularza wniosku o udostępnienei informacji publicznej.

Metryczka

Data publikacji 22.09.2016
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dąbrowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dąbrowska KPP Bielsk Podlaski
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Świętochowska-Bubel
do góry